Skróty ksiąg biblijnych

Każda księga biblijna ma swoje oznaczenie skrótowe używane w tzw. siglach biblijnych czyli określeniem fragmentu Biblii za pomocą skrótu księgi, numeru rozdziału i wersetów.

Te skróty mają swoją historię i różnicują się w zależności od tradycji katolickiej czy protestanckiej.

Obecnie, we współczesnej tradycji katolickiej przyjmuje się następujące skróty:

Skróty biblijne
(podane według kolejności ksiąg w Piśmie św.) 
 
Stary Testament   
Rdz Ks. Rodzaju Prz Ks. Przysłów
Wj Ks. Wyjścia Koh Ks. Koheleta
Kpł Ks. Kapłańska Pnp Pieśń nad Pieśniami
Lb Ks. Liczb Mdr Ks. Mądrości
Pwt Ks. Powtórzonego Prawa Syr Mądrość Syracha
Joz Ks. Jozuego Iz Ks. Izajasza
Sdz Ks. Sędziów Jr Ks. Jeremiasza
Rt Ks. Rut Lm Lamentacje
1 Sm 1 Ks. Samuela Ba Ks. Barucha
2 Sm 2 Ks. Samuela Ez Ks. Ezechiela
1 Krl 1 Ks. Królewska Dn Ks. Daniela
2 Krl 2 Ks. Królewska Oz Ks. Ozeasza
1 Krn 1 Ks. Kronik Jl Ks. Joela
2 Krn 2 Ks. Kronik Am Ks. Amosa
Ezd Ks. Ezdrasza Ab Ks. Abdiasza
Ne Ks. Nehemiasza Jon Ks. Jonasza
Tb Ks. Tobiasza Mi Ks. Micheasza
Jdt Ks. Judyty Na Ks. Nahuma
Est Ks. Estery Ha Ks. Habakuka
1 Mch 1 Ks. Machabejska So Ks. Sofoniasza
2 Mch 2 Ks. Machabejska Ag Ks. Aggeusza
Hi Ks. Hioba Za Ks. Zachariasza
Ps Ks. Psalmów Ml Ks. Malachiasza
 
Nowy Testament   
Mt Ew. wg św. Mateusza 1 Tm 1 List do Tymoteusza
Mk Ew. wg św. Marka 2 Tm 2 List do Tymoteusza
Łk Ew. wg św. Łukasza Tt List do Tytusa
J Ew. wg św. Jana Flm List do Filemona
Dz Dzieje Apostolskie Hbr List do Hebrajczyków
Rz List do Rzymian Jk List św. Jakuba
1 Kor 1 List do Koryntian 1 P 1 List św. Piotra
2 Kor 2 List do Koryntian 2 P 2 List św. Piotra
Ga List do Galatów 1 J 1 List św. Jana
Ef List do Efezjan 2 J 2 List św. Jana
Flp List do Filipian 3 J 3 List św. Jana
Kol List do Kolosan Jud List św. Judy
1 Tes 1 List do Tesaloniczan Ap Apokalipsa św. Jana

Zostaw komentarz